Alfa 500 mw without antenna !! :-0

Printable View